Môi trường đất trồng của lan rất đặc biệt so với môi trưòng của các loại cây trong chậu khác.…

Cây lan mọc tự nhiên trên khắp thê giới. từ đầm lầy tới sa mạc, từ vùng nhiệt đới đến…

Khoa học cây trồng: Lan Cattleya còn gọi là Cát lan. Tên Cattleya là lấy tên của người Anh chơi…