Tuổi của những cây thanh tùng khổng lồ tại Kingley Vale rất khó xác định, chủ yếu là do phỏng đoán.

Tuổi của những cây thanh tùng khổng lồ tại Kingley Vale rất khó xác định, chủ yếu là do phỏng đoán.