Cây thanh tùng có khả năng đặc biệt, khi gặp điều kiện không thuận lợi chúng có thể tự ngừng phát triển trong nhiều thế kỷ.

Cây thanh tùng có khả năng đặc biệt, khi gặp điều kiện không thuận lợi chúng có thể tự ngừng phát triển trong nhiều thế kỷ.