Mặc dù cây tầm ma Urtica ferox thực sự là một loại cây bụi có độc tính cao, nó cũng đóng một phần quan trọng trong sự phát triển của một loài bướm địa phương

Mặc dù cây tầm ma Urtica ferox thực sự là một loại cây bụi có độc tính cao, nó cũng đóng một phần quan trọng trong sự phát triển của một loài bướm địa phương