Tại New Zealand, cây tầm ma Urtica ferox sống ở các khu vực cận nhiệt đới và ôn đới, Urtica ferox rất phổ biến ở đảo Bắc nhưng chỉ giới hạn ở miền Nam.

Tại New Zealand, cây tầm ma Urtica ferox sống ở các khu vực cận nhiệt đới và ôn đới, Urtica ferox rất phổ biến ở đảo Bắc nhưng chỉ giới hạn ở miền Nam.