Ngoài ra, cây tầm ma Urtica ferox cũng được sử dụng trong y học, trị các bệnh như eczema, hoa liễu, lậu.

Ngoài ra, cây tầm ma Urtica ferox cũng được sử dụng trong y học, trị các bệnh như eczema, hoa liễu, lậu.