Cận cảnh những chiếc gai của cây tầm ma Urtica ferox, vũ khí tối thượng của loài thực vật này

Cận cảnh những chiếc gai của cây tầm ma Urtica ferox, vũ khí tối thượng của loài thực vật này