Cây và hoa loài Tỏi rừng averyanov Aspidistra averyanovii N.S. Lý & Tillich.

Cây và hoa loài Tỏi rừng averyanov Aspidistra averyanovii N.S. Lý & Tillich.