Cây và hoa loài Tỏi rừng hoa nhỏ, Aspidistra parviflora N.S. Lý &Tillich.

Cây và hoa loài Tỏi rừng hoa nhỏ, Aspidistra parviflora N.S. Lý &Tillich.