Khoa học cây trồng: Lan Cattleya còn gọi là Cát lan. Tên Cattleya là lấy tên của người Anh chơi…