Người ta thường dùng dây hoặc túi lưới để cuốn gọn những cây thông nhằm tiện cho việc vận chuyển đến khách hàng.

Người ta thường dùng dây hoặc túi lưới để cuốn gọn những cây thông nhằm tiện cho việc vận chuyển đến khách hàng.