Khi cây thông đã đủ tiêu chuẩn về chiều cao, hình dáng đẹp, người ta bắt đầu thu hoạch.

Khi cây thông đã đủ tiêu chuẩn về chiều cao, hình dáng đẹp, người ta bắt đầu thu hoạch.