Sinh cảnh của loài dương xỉ mới ở trong hang động.

Sinh cảnh của loài dương xỉ mới ở trong hang động.