Các nhà khoa học phải trên lên độ cao hơn 60m để lấy mẫu vật.

Các nhà khoa học phải trên lên độ cao hơn 60m để lấy mẫu vật.