Cây cao khoảng 3m với những chiếc gai dài chứa độc.

Cây cao khoảng 3m với những chiếc gai dài chứa độc.