Cây ở các thành phố có thể làm chất lượng không khí kém đi.

Cây ở các thành phố có thể làm chất lượng không khí kém đi.