Cây long não cổ ở huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

Cây long não cổ ở huyện Vụ Nguyên, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc