Trước mắt, cây long não được huyện Vụ Nguyên đưa vào danh sách những cây gỗ quý cần được bảo vệ.

Trước mắt, cây long não được huyện Vụ Nguyên đưa vào danh sách những cây gỗ quý cần được bảo vệ.