Cây nhiệt đới cao nhất thế giới trong rừng Malaysia.

Cây nhiệt đới cao nhất thế giới trong rừng Malaysia.