Cây gỗ hồng bạch tạng lọt thỏm giữa những cây cao chót vót

Cây gỗ hồng bạch tạng lọt thỏm giữa những cây cao chót vót