Lá cây xoan hôi còn có tên khác là Tông dù, Hương xuân.

10 loai rau gop phan chua benh nan y chi tho tay la hai duoc