Qua nhiều vụ trình diễn, vụ mùa 2016 huyện Nam Sách (Hải Dương) đã mở rộng dần diện tích giống…